VISI

 • KOMPETEN, KOMPETETIF BERKEARIFAN LOKAL

MISI

  • Menanamkan Keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama
  • Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan.
  • Mengembangkan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik.
  • Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan.
  • Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, dan lembaga lain yang terkait.